Ochrona danych osobowych

Szanując prawo do prywatności osób, które przekazały Spółce WCBKT S.A. swoje dane osobowe, w tym dane naszych kontrahentów i ich pracowników informujemy, że pozyskane dane osobowe przetwarzane są zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo.
W celu zapewnienia transparentności realizowanych procesów przetwarzania danych osobowych, w Spółce obowiązuje Polityka ochrony danych osobowych, ustanowiona zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, przekazanych Spółce WCBKT S.A. jest Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.
z siedzibą: ul. Radiowa 13, 01-485 Warszawa.

Z administratorem danych osobowych można skontaktować się w następujący sposób:
• poprzez adres e-mail: kancelaria@wcbkt.pl.
• listowanie na adres: WCBKT S.A., ul. Radiowa 13, 01-485 Warszawa.

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. jako Administrator danych osobowych wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych.
Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, przysługujących im na mocy RODO, za pośrednictwem:
• adresu e-mail: iod@wcbkt.pl,
• numeru tel.: 531-277-939,
• adresu Spółki: tj. WCBKT S.A., ul. Radiowa 13, 01-485 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Inspektor Ochrony Danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą.