Nabywanie akcji własnych

W dniu 29.12.2023 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 8/2023 upoważniło Prezesa Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki od pracowników. Na podstawie udzielonego upoważnienia, uchwałą nr 9/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka utworzyła na ten cel kapitał rezerwowy. Akcje pracownicze będą nabywane w terminie do 29.12.2024 roku.